61 656 97 11               

sekretariat@bcbc.pl

Strona główna / Oferta / Projekty specjalistyczne

Projekty specjalistyczne

Projekty specjalistyczne zapewniające spełnienie indywidualnych potrzeb organizacji, grup organizacji i społeczności lokalnych

Branżowe Centrum Badań i Certyfikacji proponuje wdrożenie nowoczesnej techniki zarządzania opartej o Balanced Scorecard (BSC) - Zrównoważona Karta Wyników Korzyści:

Poprawa efektywności całej organizacji i osiąganie systematycznej przewagi konkurencyjnej. Zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez wyniki (Performance Management). Zaprojektowanie, ocena i doskonalenie w sposób zrównoważony długoterminowych i krótkoterminowych celów, określenie mierników finansowych i poza finansowych, oraz wskaźników efektów działań operacyjnych. BSC jest doskonałym narzędziem do budowy efektywnego modelu biznesu organizacji uwzględniający wszystkie wartości materialne i niematerialne tworzące unikatową ich kombinację.

Etapy wdrożenia Balanced Scorecard:

  • Identyfikacja wskaźników długoterminowych w każdym z czterech obszarów (dynamicznym, operacyjnym, rynkowym, finansowym) oraz przeprowadzenie badania zależności przyczynowo skutkowych pomiędzy nimi w celu wytypowania tych najważniejszych i najlepiej opisujących strategię firmy. Wytypowane 1-2 wskaźniki dla każdego obszaru, które staną się długookresowymi celami strategicznymi firmy, a następnie określenie miar, częstotliwości pomiaru, źródeł pozyskania danych oraz kosztu pozyskania danych.
  • Ustalenie wartości docelowych dla długoterminowych celów strategicznych (3-5 lat) polega na ustaleniu wartości wyjściowych i docelowych dla każdego z celów zgodnie z zasadą SMART (cele powinny być: konkretne, mierzalne, ambitne, istotne, określone w czasie).
  • Kluczowe czynniki sukcesu czyli zestaw warunków niezbędnych do osiągnięcia założonych celów ze wskazaniem w jakiej perspektywie czasowej możliwe jest spełnienie tych warunków i z jakimi najważniejszymi działaniami i inwestycjami będzie to związane.
  • Ustalenie wartości pośrednich dla długoterminowych celów strategicznych pomiędzy wartościami wyjściowymi a docelowymi. Strategia firmy zwykle dotyczy okresu 3-5 lat dlatego ważne jest, aby dokonywać pomiarów cząstkowych i po każdym okresie pomiarowym analizować ewentualne odchylenia.
  • Identyfikacja wskaźników krótkoterminowych dla pierwszego okresu (6 miesięcy-1 rok), których realizacja składa się na realizację każdego z nadrzędnych, długoterminowych celów strategicznych firmy lub które stanowią ich uzupełnienie. Maksymalnie 3-4 wskaźników dla każdego obszaru, które staną się krótkoterminowymi celami strategicznymi, a następnie określenie miar, częstotliwości pomiaru, źródeł pozyskania danych oraz kosztu pozyskania danych.
  • Ustalenie wartości docelowych dla krótkoterminowych celów strategicznych (6 miesięcy - 1 rok) polega na ustaleniu wartości wyjściowych i docelowych dla każdego z celów zgodnie z zasadą SMART (opisana powyżej).
  • Określenie głównych zadań (projektów), osób odpowiedzialnych za ich realizację, budżetów oraz czasu ich rozpoczęcia i zakończenia dla pierwszego okresu realizacji strategii.
  • Ustalenie wartości pośrednich dla krótkoterminowych celów strategicznych - pomiędzy wartościami wyjściowymi, a docelowymi w celu bieżącego monitorowania postępów w realizacji celów.
  • Wdrożenie systemu BSC - w oparciu o powyższe działania na tym etapie możliwe jest stworzenie spójnego systemu pozyskiwania danych i raportowania (wsparcie IT) oraz włączenie BSC do systemu budżetowania i wynagradzania w firmie.
  • Weryfikacja celów strategicznych - szczególnie w początkowej fazie wdrożenia BSC istotna jest weryfikacja wskaźników. Działanie to jest realizowane poprzez ponowne badanie relacji przyczynowo skutkowych pomiędzy wskaźnikami w oparciu o realne dane z pierwszego okresu realizacji strategii. Pozwala to zoptymalizować ilość wskaźników i jakość przyjętych miar. Okresowa weryfikacja wskaźników jest konieczna również dlatego, że cele krótkookresowe, które zostaną osiągnięte i nie mają charakteru procesowego (powtarzalnego) stają się nieaktualne.

 

Primus Nominatus, Systemy zarządzania, Primus In Emporio, Zarządzanie, Audyty, BHP i Ppoż, Ergonomia, Szkolenia i warsztaty, Opłaty środowiskowe, Działy sprzedaży, Strony www, Natryski bezpieczeństwa, Środki unijne, Projekty specjalistyczne

© 2017 BCBC. Wszelkie prawa zastrzeżone realizacja: artiworks.pl tworzenie stron www poznan, artiworks.pl