61 656 97 11               

sekretariat@bcbc.pl

Strona główna / Oferta / Opłaty środowiskowe

Opłaty środowiskowe

Opłaty środowiskowe (pobór wody podziemnej, emisje do środowiska, odpady)

Opłaty środowiskowe

Sporządzanie zestawień w zakresie opłat środowiskowych - opłat za gospodarcze korzystnie ze środowiska. Opłaty środowiskowe dotyczą WSZYSTKICH podmiotów które w jakikolwiek sposób korzystają ze środowiska. Opłaty te dotyczą m.in. poboru wód podziemnych, emisji zanieczyszczeń (gazów i pyłów) do powietrza z instalacji produkcyjnych i pojazdów stanowiących ogniwa produkcyjne, odprowadzania ścieków oraz za składowanie odpadów (dotyczy posiadacza składowisk odpadów). Opłaty takie należy przekazać na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza, składając jednocześnie w tym urzędzie stosowny wykaz (deklarację)należnych Marszałkowi Województwa kwot. Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których półroczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 400 zł, chyba że sejmik województwa ustali wyższą kwotę zwolnienia. Opłaty wnosi się ze względu na miejsce korzystania ze środowiska, jeżeli zatem pojazdy są wykorzystywane na terenie różnych województw, wówczas dla każdego województwa obowiązuje odrębna kwota zwolnienia.

Podstawa prawna: Wysokość opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 279, poz. 2758) - tabela D załącznika nr 1 do tego rozporządzenia.

Primus Nominatus, Systemy zarządzania, Primus In Emporio, Zarządzanie, Audyty, BHP i Ppoż, Ergonomia, Szkolenia i warsztaty, Opłaty środowiskowe, Działy sprzedaży, Strony www, Natryski bezpieczeństwa, Środki unijne, Projekty specjalistyczne

© 2017 BCBC. Wszelkie prawa zastrzeżone realizacja: artiworks.pl tworzenie stron www poznan, artiworks.pl